Specjalizacja

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do instytucji administracji publicznej, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm odpowiedzialnych społecznie.

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami i zainteresowaniami Zespołu DYSPERSJI, do naszych głównych specjalizacji należą badania dotyczące:

Zdobywając nowe doświadczenia, sukcesywnie rozszerzamy zakres specjalizacji DYSPERSJI.

Techniki badawcze

Techniki odpowiednie wobec wymogów konkretnego projektu badawczego dobieramy spośród szerokiego wachlarza, obejmującego: pozyskiwanie danych zastanych oraz zbieranie danych pierwotnych, metody ilościowe oraz jakościowe, obserwację jawną lub prowadzoną incognito, a także testy użyteczności stron internetowych.

Umiejętnie stosujemy między innymi:

Standardy

Przestrzegamy standardów niezależności prowadzonych badań, przejrzystości procesu zbierania i analizowania danych, poufności informacji i danych identyfikujących respondentów oraz poznawczej i praktycznej efektywności badań.

Niezależność
Od momentu rozpoczęcia projektu dążymy do pełnej realizacji celów badania.
W przypadku zagadnień, które angażują uczestników o niezgodnych interesach, poznajemy opinie i postawy różnych stron.
Nie wahamy się przed formułowaniem wniosków, które wynikają z przeprowadzonych przez nas analiz.

Przejrzystość
Jesteśmy gotowi przekazać naszym Klientom dane zebrane w ramach badań przeprowadzonych na ich zlecenie (przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasady poufności informacji oraz anonimowości respondentów).
Na życzenie Klientów szczegółowo prezentujemy również proces zbierania oraz interpretacji danych.
W ten sposób umożliwiamy weryfikację jakości wykonanej przez nas pracy.

Poufność
Respektujemy poufność informacji niepublicznych.
Gdy zachodzi przypuszczenie, że respondent nie uświadamia sobie niekorzystnych konsekwencji ujawnienia informacji, które nam przekazał, w trosce o jego dobro traktujemy je jako poufne nawet jeżeli nie wyraził takiego oczekiwania.
Chronimy tożsamość respondentów w sposób, który wyklucza powiązanie udzielonych wypowiedzi z konkretnymi osobami.

Efektywność
Projekty planujemy i prowadzimy troszcząc się o to, by jak najefektywniej wykorzystać przeznaczone na nie środki oraz zaangażowanie osób uczestniczących w badaniu, w tym respondentów.
Każdy projekt rozpoczynamy fazą eksploracyjną, w której przeprowadzamy analizę dostępnych danych zastanych. Pozwala to uniknąć dublowania pracy, która została już wykonana, a także odpowiednio ukierunkować dalsze działania.
Dbamy o jakość narzędzi badawczych, starannie projektując ich kształt z myślą o celach projektu.
Jeżeli uważamy, że proponowana przez Klienta koncepcja badania nie jest optymalna z perspektywy efektywności wykorzystania środków, sugerujemy jej zmodyfikowanie.

© Copyright 2009-2011 Dyspersja