Komentarze metodologiczne

Czy warto badać duże próby?
Decyzję co do wielkość próby podejmujemy za każdym razem w odniesieniu do konkretnego badania, biorąc pod uwagę cele, zakres i budżet projektu. Można jednak, bez popadania w dogmatyzm, sformułować kilka uniwersalnych uwag w tej sprawie.

więcej

Jak poprawić reprezentatywność badań ilościowych nie zwiększając próby?
Ponieważ możliwości rozsądnego zwiększania próby są ograniczone, tym bardziej interesujące okazują się inne rozwiązania, które pozwalają poprawić reprezentatywność badań ilościowych.

więcej

Creative Commons License"Komentarze metodologiczne" publikowane na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska".
Autorem tekstów jest firma DYSPERSJA.

Publikacje i prezentacje

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wybranych badań przeprowadzonych przez DYSPERSJĘ.

Badanie dotyczące rozwoju przedsiębiorstw oraz innowacyjności:


„Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko- pomorskim” – Raport; Prezentacja

Badania dotyczące rynku pracy i wykluczenia społecznego:


„Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” – Raport

„Ocena rezultatów osiągniętych przez EURES w Polsce w okresie 2007-2010” – Raport

„Ocena jakości udzielanego wsparcia oraz sposobu zarządzania i wdrażania projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim” – Raport

Badania dotyczące informowania o Funduszach Europejskich:


„Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2010” – Raport

„Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach – www.mojregion.eu” - Raport

© Copyright 2009-2011 Dyspersja