Przejdź do treści

Czy instytucje kultury mogą tworzyć różnorodną publiczność?

W tomie Publiczność w centrum uwagi…, wydanym niedawno przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeczytać można rozdział Audience development wobec podziałów społecznych, oparty między innymi na badaniach przeprowadzonych przez DYSPERSJĘ na zamówienie Sinfonii Varsovii.

Zgodnie z definicją proponowaną przez Arts Council England, termin audience development (rozwój publiczności) “opisuje działania, które są podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb istniejącej i potencjalnej publiczności (…)  oraz aby pomóc organizacjom kultury w rozwijaniu trwałych związków z grupami odbiorców (…)”. Jednym z wymiarów doświadczenia udziału w wydarzeniu kulturalnym jest poczucie wspólnoty z innymi uczestnikami  – lub przeciwnie, jego brak. Wymiar ten stał się bardziej widoczny, gdy go zabrakło, w związku z wymuszonym przez pandemię przeniesieniem działalności instytucji kultury do internetu. Z perspektywy audience development istotne jest pytanie czy organizowane wydarzenia mogą być okazją do spotkania się odmiennych grup, różniących się na przykład kapitałem kulturowym lub wiekiem. W kontekście polaryzacji społecznej, kwestia ta staje się tym ważniejsza.

Badania publiczności wydarzeń organizowanych przez Sinfonię Varsovię w namiocie koncertowym wskazują, że tworzenie różnorodnej publiczności jest możliwe, nawet w przypadku muzyki klasycznej (lub z pogranicza tego gatunku), która uchodzi za elitarną. Nie stało się to przypadkiem, ale dzięki zniwelowaniu różnorodnych barier które, jak wynika z badań, powstrzymują mniej doświadczonych uczestników kultury przed dołączaniem do grona słuchaczy koncertów. 

Mamy nadzieję, że Sinfonii Varsovii uda się utrzymać taką różnorodność także w przyszłej imponującej sali, której szybkiego wybudowania jej życzymy!