Przejdź do treści

Efektywność

Projekty planujemy i prowadzimy troszcząc się o to, by jak najefektywniej wykorzystać przeznaczone na nie środki oraz zaangażowanie osób uczestniczących w badaniu, w tym respondentów. Każdy projekt rozpoczynamy fazą eksploracyjną, w której przeprowadzamy analizę dostępnych danych zastanych. Pozwala to uniknąć dublowania pracy, która została już wykonana, a także odpowiednio ukierunkować dalsze działania.

Dbamy o jakość narzędzi badawczych, starannie je projektując z myślą o celach projektu.

Jeżeli uważamy, że proponowana przez Klienta koncepcja badania nie jest optymalna z perspektywy efektywności wykorzystania środków, sugerujemy jej zmodyfikowanie.

Wspólne zaangażowanie

Zapraszamy Klientów do aktywnego udziału w procesie badawczym. Jako DYSPERSJA pracujemy zespołowo, doceniając wkład każdej zaangażowanej osoby. Wymieniamy się opiniami i dzielimy wiedzą. Wyznaczamy i podejmujemy zadania, które są wyzwaniami. Zarazem zapewniamy wsparcie potrzebne do ich wykonania. Dbamy o dobre relacje przy pracy.

Niezależność

Od momentu rozpoczęcia projektu dążymy do pełnej realizacji celów badania. W przypadku tematów, które angażują uczestników o niezgodnych interesach, poznajemy opinie i postawy różnych stron. Nie wahamy się przed formułowaniem wniosków, które wynikają z przeprowadzonych przez nas analiz. Nie przyjmujemy zleceń służących realizacji celów, które naszym zdaniem są niesłuszne.

Przejrzystość

Jesteśmy gotowi przekazać naszym Klientom dane zebrane w ramach badań przeprowadzonych na ich zlecenie (przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasady poufności informacji oraz anonimowości respondentów). Na życzenie Klientów szczegółowo prezentujemy również proces zbierania oraz interpretacji danych. W ten sposób umożliwiamy weryfikację jakości wykonanej przez nas pracy.

Poufność

Respektujemy poufność informacji niepublicznych. Gdy zachodzi przypuszczenie, że respondent nie uświadamia sobie niekorzystnych konsekwencji ujawnienia informacji, które nam przekazał, w trosce o jego dobro traktujemy je jako poufne, nawet jeżeli nie wyraził takiego oczekiwania. Chronimy tożsamość respondentów w sposób, który wyklucza powiązanie udzielonych wypowiedzi z konkretnymi osobami.